BSC - Járműgyártás Tematika

Tantárgy neve: Közlekedésbiztonság, balesetelemzés
Tantárgy kód: BMEKOGJM439
Tantárgytematika:

Tantárgy címe:

Közlekedésbiztonság, balesetelemzés

Angol címe:

Road safety, accident reconstruction

Rövid címe:

Közl.bizt., balesetelemzés

Osztályzat:

Vizsgajegy

Kredit:

6

Előadás óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

2 / 14

Gyakorlat óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

1 / 7

Labor óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

1 / 7

Kód:

KOGJM439

Felelős tamszék:

Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék

Tantárgyfelelős oktató:

Dr. Melegh Gábor egyetemi docens

Kötelező előkövetelmény: -

Ajánlott előkövetelmény: -

A tantárgy feladata:

Szaktantárgy, amely alapvető és általános célja, hogy a közlekedési és gépészmérnöki szakterületen mérnöki diplomát szerző hallgatók elmélyültebb ismereteket is szerezzenek, melyeket a járművek használata, üzemeltetése, karbantartása, javítása során gyakran közlekedési balesetekkel és különféle peres eljárásokkal végződő esetekben felhasználhassanak.

A tantárgy leírása:

A tárgy hallgatása során megismerik a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos alapvető feladatokat, elvárásokat és azt a gyakorlati munkájuk során használni tudják. Tájékoztatást kapnak azon kapcsolódó szakterületekről, melyek a közlekedésbiztonsággal közvetlen és közvetett kapcsolatban vannak. A képzés során járműmechanikai és dinamika kapcsolódó kérdéseivel foglalkoznak. A tárgy fő részét a korszerű baleset rekonstrukciós eljárások megismerése, a különböző baleseti formák értékelése alkotják.

GyakorlatA tárgy jellege és az óraszáma miatt nem válik élesen ketté az előadás és a gyakorlat. Elméleti levezetésekre a gyakorlatokon is sor kerül, de az előadásokon is gyakran előfordulnak számpéldák.

Labor, gyakorlatA kérdéskörhöz csatlakozó gyakorlati mérésekkel és néhány laboratóriumi foglalkozással egészül ki az oktatott anyag.

Egyéni hallgatói feladatok:

Félévközi feladat készítése.

Az osztályzat kialakítás módja, vizsgakövetelmények:

A félév végi aláírás feltétele a félévközi feladat eredméyes beadása. A félév végén vizsga, az érdemjegy a félévközi munka, félévközi feladat és az évfolyamterv beszámításával adódik.

Irodalom, segédlet:

1.      Dr. Melegh Gábor: Gépjárműszakértés, Maróti Könyvkiadó Budapest 2004. p. 800

2.      PC-Crash – Manual

3.      Virtual-Crash – Manual

         
Term: Msc