BSC - Járműgyártás Tematika

Tantárgy neve: Járműértékelés, közlekedési környezet, emberi tényezők
Tantárgy kód: BMEKOGJM440
Tantárgytematika:

Tantárgy címe:

Járműértékelés, közlekedési környezet, emberi tényezők

Angol címe:

Vehicle evaluation, traffic environment, human factors

Rövid címe:

Jm.érték., közl. körny,

Osztályzat:

Vizsgajegy

Kredit:

5

Előadás óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

2 / 14

Gyakorlat óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

1 / 7

Labor óra 
heti (Nappali) / félévi (Levelező)
:

1 / 7

Kód:

KOGJM440

Felelős tamszék:

Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék

Tantárgyfelelős oktató:

Dr. Melegh Gábor egyetemi docens

Kötelező előkövetelmény: -

Ajánlott előkövetelmény: -

A tantárgy feladata:

A járműértékelés alapvető és általános célja, hogy a közlekedési és gépészmérnöki szakterületen mérnöki diplomát szerző hallgatók elmélyültebb és átfogó ismereteket is szerezzenek a tématerületről, a képzés során a járműértékeléssel, kárbecsléssel, javítások értékelésével megismerkedjenek. Az emberi tényezők hatása, befolyása.

A tantárgy leírása:

A hallgatók tárgy hallgatása során megismerik a kárfelvétel, kárszámítás, kárbehatárolás, értékváltozással kapcsolatos alapvető szakmai feladatokat, elvárásokat. Tájékoztatást kapnak azon kapcsolódó szakterületekről, melyek a kérdéskörrel közvetlen és közvetett kapcsolatban vannak. A tárgy keretén belül a járművezetés emberi tényezői, reakció, észlelés, észlelhetőség fejezetek is megtalálhatók.

GyakorlatA tantárgy jellege és az óraszáma miatt nem válik élesen ketté az előadás és a gyakorlat. Elméleti levezetésekre a gyakorlatokon is sor kerül, de az előadásokon is gyakran előfordulnak számpéldák.

Labor, gyakorlatA kérdéskörhöz csatlakozó gyakorlati mérésekkel és néhány laboratóriumi foglalkozással egészül ki az oktatott anyag.

Egyéni hallgatói feladatok:

Félévközi feladat készítése.

Az osztályzat kialakítás módja, vizsgakövetelmények:

A félév végi aláírás feltétele a félévközi feladat eredméyes beadása. A félév végén vizsga, az érdemjegy a félévközi munka, félévközi feladat és az évfolyamterv beszámításával adódik.

Irodalom, segédlet:

1.      Dr. Melegh Gábor: Gépjárműszakértés, Maróti Könyvkiadó Budapest 2004. p. 800

2.      Járműértékelés, Eurotax, Audatex kézikönyvek

         
Term: Msc