Gépjárművek üzeme II.

Tantárgy Kód: 
BMEKOGJA518
Tantárgytematika : 

Tantárgy címe:

Gépjárművek üzeme II.

Angol címe:

Road Vehicle operation II.

Rövid címe:

Gj. üzeme II.

Osztályzat:

Félévközi jegy

Kredit:

3

Előadás óra/hét:

2

Gyakorlat óra/hét:

1

Labor óra/hét:

-

Kód:

KOGJA518

Felelős tamszék:

Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék

Tantárgyfelelős oktató:

Dr. Lukács Pál egyetemi adjunktus

Kötelező előkövetelmény: -

Ajánlott előkövetelmény: Gépjárművek üzeme I.

A tantárgy feladata:

Megismertetni a hallgatókat a korszerű gépjármű üzemeltetés, fenntartás feltételrendszereivel, az ehhez szükséges műszaki szakmai ismereteivel, és hatósági előírásrendszereivel, követelményeivel. A hallgatóság az előtanulmányok során megismerkedik a gépjármű mechanika legfontosabb összefüggéseivel, a gépjármű motorok működéselméletével és szerkezeti elemeivel, valamint a gépjármű egyéb fődarabjainak és kisfődarabjainak működésanalízisével, szerkezeti elemeivel. Erre alapozva meg kell ismerkedniük a gépjármű különböző szerkezeti elemeinek elhasználódási folyamatainak elméleti alapjaival és élettartam előrebecslési módszereivel. A tantárgy kiterjed a tervezés, konstrukcióképzés, gyártás, üzemeltetés, karbantartás, javítás és az elhasználódás utáni folyamatok, azaz a teljes jármű-életciklusra vonatkozó ismeretek átadásával.

A tantárgy leírása:

A Gépjárművek üzeme és diagnosztikája I. tantárgy keretében elsajátított ismeretekre alapozva a diagnosztikai vizsgálatok során feltárt meghibásodások kisfődarabonkénti próbapadi vizsgálatok után történő javítási módszerek és eljárások megismerése. Ennek keretében a lokalizált hibák konkrét okainak specializált feltárása (pl. nem megfelelő eredménnyel zárult fékhatásvizsgálat esetén fékrendszer elemeinek próbapadi vizsgálata, a meghibásodott elemek mélyebb, alkatrészekre vonatkozó hibafeltárása).

A tantárgy taglalja a vonatkozó EGB-ECE és az EU előírásokat, a hazai homologenizációs követelményrendszert. Továbbá foglalkozunk a műszaki értékbecslés és a műszaki balesetelemzés elméleti és gyakorlati problémáival.

Külön blokkban ismertetjük a gépjármű recycling összetett és igen fontossá váló problémakörét. Ehhez kapcsolódóan ismertetésre kerülnek a vonatkozó EU-s és hazai jogszabályok, az élettartamuk végére ért járművek begyűjtésének, előkezelésének, szárazra fektetésének, előbontásának, a bontott alkatrészek minősítésének (színkódolásának), valamint az előbontott karosszéria shredderezéses őrlésének és anyagáramai szétválasztásának lépései, technológiája. Megismertetésre kerülnek a feldolgozás során keletkező egyes anyagáramok (vas- és acélhulladékok, színesfémek, műanyag- és elasztomer anyagok, üvegek, akkumulátorok, kábelek és katalizátorok) újrahasznosítási metódusai, eljárásai.

GyakorlatEzek elsődleges célja a konkrét meghibásodási okok feltárása és az ehhez kapcsolódó élettartam-előrebecslési módszerek megismertetése. Megismerésre kerülnek a baleseti adatrögzítő berendezés (UDS) adatainak feldolgozási, kiértékelési módszerei, a műszaki értékbecslési módszerek konkrét példákon keresztül történő elsajátítása. A gépjármű-újrahasznosítás végrehajtásakor az előbontás során célszerűen eltávolítandó alkatrész-csoportok és szerkezeti anyagok bemutatása, konkrét elkülönítési ajánlásokkal együtt. A jármű-recycling alapelveinek megjelenése a modern tervezéselmélet során (bontás-, tisztítás, vizsgálat/osztá-lyozás, feldolgozás-, összeszerelés-helyes konstrukció-képzés létrehozásának feltételei).

Egyéni hallgatói feladatok:

A tantárgy keretébe illeszkedő 20-25 oldalas tanulmány összeállítása.

Az osztályzat kialakítás módja, vizsgakövetelmények:

A félévközi jegy megszerzésének feltétele a tanulmány elkészítése, valamint egy félév végi zárthelyi..

Irodalom, segédlet:

1.      A tanszék által kiadott előadási vázlat.